تصمیم جدید شورا برای تحرک در بافت فرسوده


تصمیم جدید شورا برای تحرک در بافت فرسوده
اقبال شاکری با اشاره به مصوبات آخرین جلسه کمیسیون عمران گفت: سال 83 شورای شهر به پیشنهاد شهرداری بسته تشویقی برای تجمیع در بافت‌های ریزدانه و فرسوده در نظر گرفت که عوارض ساختمان بسته به متراژ و تعداد تخفیف به آن تعلق می‌گرفت و در بافت فرسوده کل عوارض دریافت نمی‌شد.
تاریخ انتشار: 1395/10/03